STT  
1 1671/QĐ-TTg 26/09/2011 Thành lập khu rừng quốc gia Yên Tử và dự án đầu tư khu rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh Còn Chi tiết
2 15-VH/QĐ 13/03/1974 Về việc xếp hạng di tích lịch sử và văn hoá đợt III Còn Chi tiết
3 211/BC 17/05/2016 Tổng kết công tác tổ chức Hội Xuân Yên Tử năm 2016 Còn Chi tiết
4 161/TC 15/12/2014 Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Hôi xuân và nhiệm vụ đón tiếp khách thăm quan Yên Tử 2015 Còn Chi tiết
5 88/2017/NQ- HĐND 13/12/2017 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2017/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THEO LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ Còn Chi tiết