TRANG CHỦ >> CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRANG CHỦ >> CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử

Quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử bao gồm toàn bộ các di tích, các giá trị văn hóa, lịch sử. Quản lý bảo vệ, phát triển Rừng Quốc gia Yên Tử và các vùng đệm được giao. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, y tế, cứu hộ, cứu nạn…Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm Di tích, xâm phạm Rừng Quốc gia Yên Tử. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ phát triển rừng.

Thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng Rừng Quốc gia Yên Tử theo Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia quy hoạch, xây dựng kế hoạch giữu gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và danh thắng khu di tích Yên Tử thuộc phạm vi được giao. Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn về đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị Rừng Quốc gia Yên Tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử. Phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể góp phần làm phong phú và nâng cao các giá trị văn hóa, lịch sử khu di tích.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng quản lý, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại Khu di tích Yên Tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổ chức tuyên truyền, quản bá, giới thiệu về Khu di tích Yên Tử và Rừng Quốc gia Yên Tử, hướng dãn cho du khách về thăm quan Yên tử.

Là cơ quan Thường trực giúp UBND thành phố tổ chức Lễ hội truyền thống, Hội xuân Yên Tử hàng năm theo đúng quy định và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của đơn vị; Quản lý, kiểm tra và giám sát các hoạt động có thu tại di tích; Thực hiện chế độ thu – chi và thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành. Đề xuất với các ngành, các cấp có thẩm quyền phát hành và quản lý, sử dụng các ấn chỉ thu tại khu di tích.

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố Uông Bí. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động của Ban quản lý Yên Tử theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố Uông Bí.

Tổ chức bộ máy, biên chế

Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử gồm: Lãnh đạo Ban và các phòng trực thuộc:

– Lãnh đạo Ban có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

– Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;

+ Phòng Quản lý bảo vệ di tích;

+ Phòng Quản lý bảo vệ Rừng Quốc gia;

+ Phòng Nghiệp vụ – Tuyên truyền.

Biên chế của Ban là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của UBND thành phố được cấp có thẩm quyền quyết định.

 Nguyên tắc hoạt động

Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử làm việc theo chế độ thủ trưởng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong tập thể lãnh đạo.

Trưởng Ban: Là người đứng đầu Ban quản lý, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố và trước pháp luật về các hoạt động của Ban theo quy định hiện hành. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại trong cơ quan. Trưởng Ban có trách nhiệm phối hợp với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, các ban ngành của tỉnh, các đơn vị chức năng liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Các Phó trưởng Ban: Là người giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng Ban vắng mặt, Phó trưởng ban được Trưởng Ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban.

Việc bổ nhiệm Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm theo quy định về quản lý tổ chức và cán bộ hiện hành.

Trưởng Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí đối với các chức danh: Trưởng phòng, Phó phòng các Phòng trực thuộc Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử sau khi đã thống nhất với Phòng Nội vụ thành phố. Bố trí cán bộ, viên chức, lao động của Ban quản lý Yên tử căn cứ vào vị trí công tác theo chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn, tiêu chuẩn để đảm bảo phát huy năng lực của cán bộ, viên chức, lao động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng các Phòng trực thuộc Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc chuyên môn theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về các lĩnh vực công tác được phân công thực hiện.

 Mối quan hệ công tác và sinh hoạt

– Mối quan hệ công tác giữa Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử với các phòng, ban ngành, UBND các xã, phường là mối quan hệ phối hợp để giải quyết những nhiệm vụ liên quan theo chức năng, quyền hạn. Chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND thành phố và các ngành, đơn vị liên quan.

– Các Phòng trực thuộc Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử có trách nhiệm phối hợp để giải quyết các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, quyền hạn của mình.

– Cán bộ, viên chức, lao động của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế, quy định của Ban, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cán bộ, viên chức, lao động nếu vi phạm khuyết điểm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hàng tháng họp Ban một lần để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai những nhiệm vụ tiếp theo.

 

DANH MỤC

WEBSITE SỞ NGÀNH

SỐ LƯỢT TRUY CẬP SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập
Trong ngày
Số người online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ


Giấy phép hoạt động số 06/ GPTTĐT_ STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Bản quản lý Yên Tử
Địa chỉ: Dốc đỏ, P.Phương Đông, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Tiến Dũng         Trưởng ban

Điện thoại: 02033 854 153                  Fax: 02033 854 153

Email: bqlyentu@gmail.com              Website: http://banquanlyyentu.vn

 

Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Thiết kế bởi: Viện Công Nghệ Viễn Thông Email: info@vnitt.ac.cn | Điện thoại: 08.39972030