Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

I- Ban lãnh đạo

Trưởng ban: Lê Tiến Dũng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Công; Cử nhân Tài chính kế toán.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 02033 854 153

- Email: letiendung.ub@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố Uông Bí về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử.

Giữ mối liên hệ công tác với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố Uông Bí.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, viên chức người lao động; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác kế hoạch tài chính; công tác xây dựng cơ bản; thực hiện dự án; công tác quy hoạch; công tác thi đua khen thưởng; Chủ tài khoản đơn vị.

Trực tiếp phụ trách 02 phòng: Tổ chức -Hành chính và Nghiệp vụ - Tuyên truyền; triển khai thực hiện kế hoạch tuyen truyền giá trị lịch sử văn hóa của khu Di tích danh thắng Yên Tử; Thực hiện công tác tổ chức Lễ khai hội và các hoạt động liên quan đến hội xuân Yên Tử.

Phụ trách công tác tài chính của đơn vị thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Quản lý toàn diện đối với hoạt động của Hợp tác xã Thảo dược Yên Tử.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trưởng ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử phân công các Phó Trưởng ban giải quyết một số công việc trọng tâm, đột xuất trong từng thời kỳ.

 

Phó trưởng ban: Lưu Quang Trung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 02033 854 153

- Email: 

Giúp đồng chí Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng tuyến đường du lịch Yên Tử (từ ngã tư Nam Mẫu vào đến đập Khe 5; Từ ngã tư Nam Mẫu đến ngã ba Miếu Bòng; Từ ngã tư nam Mẫu đi Khe Trâm và toàn bộ tuyến đường ra Hồ Yên Trung); các Trạm gác đường du lịch Yên Tử; phụ trách cổng bán, soát vé tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử.

Trực tiếp phụ trách phòng Kế hoạch tài chính; phối hợp với các đồng chí lãnh đạo Ban trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chúng đối với các phòng trực thuộc.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại khu vực Hồ Yên Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1371/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

Phó trưởng ban: Lê Văn Thảo

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 02033 854 153

- Email: 

Giúp đồng chí Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng Quốc gia Yên Tử; công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường; Công tác phòng chống cháy nổ trong khu di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử.

Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý bảo vệ Rừng quốc gia Yên Tử; phối hợp với các đồng chí lãnh đạo Ban trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chúng đối với các phòng trực thuộc.

Chỉ đạo công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao ý thức  pháp luật bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và trong khu di tích; công tác bảo vệ các cơ sở hạ tầng, tài sản, các công trình nhà nước  thuộc khu vực rừng Quốc gia Yên Tử.

Tham mưu thực hiện Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh "v/v phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030"

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

II- Phòng Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng: Trịnh Nam Bình

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hành chính;

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại: 02033 854 153

- Email: nambinhttyt@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính:

1.Giúp Lãnh đạo Ban thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ công tác, tổ chức, quản lý cán bộ viên chức và người lao động.

2.Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị.

3.Tham mưu giúp Lãnh đạo ban thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người lao động.

4.Tham mưu, đề xuất, giúp lãnh đạo Ban kiện toàn về công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế của cơ quan. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, lao động cơ quan.

5.Thực hiện công việc hành chính quản trị trong cơ quan, thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

6.Duy trì lịch làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng, quý năm và các báo cáo khác do Lãnh đạo Ban phân công.

7.Tham mưu, phối hợp các Phòng trực thuộc Ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan.

8.Giúp lãnh đạo Ban duy trì, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, các quy định của cơ quan.

9.Tham mưu đề xuất các biện pháp đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị làm việc cho các hoạt động chung của cơ quan.

10.Quản lý, vận hành hệ thống điện, nước tại trụ sở cơ quan.

11.Là bộ phận thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan.

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

III- Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng phòng: Nguyễn Trường Giang

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản lý kinh tế; Cử nhân Tôn giáo;

- Trình độ LLCT: Cao cấp;

- Điện thoại: 02033 854 153

- Email: giangblack.ub@gmail.com 

 

   

 Phó phòng: Nguyễn Thị Minh Thư

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

  - Trình độ LLCT: Trung cấp

  - Điện thoại: 02033 854 153

 - Email: minhthuyentu@gmail.com 

 

Phó phòng: Nguyễn Văn Chiến

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp nghiệp vụ kỹ thuật thương nghiệp;

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: nguyenvanchien67@gmail.com

 

Phó phòng: Đào Hoa Tân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: daotanub@gmail.com  

 

Phó phòng: Trương Công Định

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: dinhtruongcong123@gmail.com 

 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch – tài chính

1.Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác tài chính, thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị. Công tác quản lý các nguồn thu, công tác vệ sinh môi trường cảnh quan trong khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử thuộc các khu vực được giao quản lý.

2.Thực hiện chế độ thu – chi và thanh quyết toán tài chính theo quy định, báo cáo công khai tài chính theo quy định hiện hành, tham mưu sử dụng kinh phí có hiệu quả.

3.Quản lý vốn, tài sản của đơn vị.

4.Quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động có thu tại Khu di tích Yên Tử.

5.Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu; Tạo sự công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi.

6.Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban:

  • Theo dõi, đôn đốc, giám sát các dự án đầu tư trong khu di tích – danh thắng Yên Tử, Rừng quốc gia Yên Tử.
  • Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và dài hạn. Triển khai tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, các hạng mục công trình theo phân cấp quản lý.
  • Tham mưu cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.
  • Tham mưu các văn bản liên quan đến kế hoạch tài chính của cơ quan.
  • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng cơ bản  đã hoàn thành theo quy định.
  • Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và quản lý vườn hoa, cây cảnh, cây ven đường, cây cảnh quan, cây bóng mát trong phạm vi quản lý của Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử. Chủ trì phối hợp thực hiện khắc phục môi trường do mưa lũ, thiên tai gây ra.
  • Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng, duy tu, nạo vét cống rãnh, vệ sinh tuyến đường du lịch từ ngã ba Dốc Đỏ vào Bến xe Giải Oan, các đường được giao quản lý, các tuyến đường hành hương đi bộ trong khu di tích Yên Tử, các tuyến đường tuần tra bảo vệ, du lịch trong Rừng quốc gia Yên Tử.
  • Tổ chức tốt việc thu phí, lệ phí các khoản thu theo quy định tại Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

 

IV- Phòng Quản lý bảo vệ di tích

Trưởng phòng: Vũ Ngọc Hương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: vungochuong27@gmail.com

 

Phó phòng: Vũ Văn Khánh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng;

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: vuvankhanhyt@gmail.com  

 

Phó phòng: Vũ Hồng Thuyên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: vuhongthuyenyt@gmail.com

 

Chức năng nhiệm vụ của phòng:

1.Giúp lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý bảo vệ an toàn khu di tích. Xây dựng và thực hiện các phương án bảo vệ khu di tích danh thắng Yên Tử.

2.Ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, bán hàng không đúng nơi quy định trong Khu di tích. Ngăn chặn các hành vi xâm hại Khu di tích. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trái với quy định của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Khu di tích Yên Tử. Lập hồ sơ ban đầu các vụ vi phạm về quản lý bảo vệ di tích và chuyển giao cho cơ quan chức năng sử lý theo quy định.

3.Bảo vệ các đoàn khách đến thăm Khu di tích.

4.Bảo vệ, tài sản và các cơ sở vật chất trong Khu di tích.

5.Chủ trì thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, y tế, cứu hộ, cứu nạn trong Khu di tích. Phối hợp kiểm tra đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm.

6.Quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tôn giá trong Khu di tích của các vị chức sắc tu hành và phật tử đến lễ Phật, tham quan vãng cảnh  tại Khu di tích Yên Tử.

7.Thực hiện công tác bảo vệ các di tích, phế tích, các Chùa, Am, Tháp, các nhà bảo tàng, các cơ sở hạ tầng, tài sản, công trình nhà nước, tượng pháp, đồ thờ tự trong khu di tích.

8.Kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo tồn, tôn tạo khu di tích Yên Tử. Tham gia sưu tầm các hiện vật tại Khu di tích.

9.Phối hợp quản lý dịch vụ, quản lý sử dụng đất trong Khu di tích.

10.Tham gia hướng dẫn du khách hành lễ theo quy định tại Khu di tích.

11.Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

 

V. Phòng Nghiệp vụ tuyên truyền

Trưởng phòng: Bùi Bá Bẩy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế;

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: buibabayyt@gmail.com  

 

Phó phòng: Trần Thị Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: hayentu@gmail.com  

 

Chức năng, nhiệm vụ:

1.Giúp lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý tài nguyên RừGiúp lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý văn hóa bảo tồn, bảo tàng trong khu di tích Yên Tử, công tác nghiên cứu khoa học, công tác tuyên truyền, hướng dẫn du lịch.

2.Tham mưu lập kế hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa trong khu di tích Yên Tử theo đúng quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

3.Tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các lễ hội truyền thống, lễ khai mạc và Hội xuân Yên Tử hàng năm.

4.Tham gia, giám sát các hoạt động về trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, khảo cổ trong khu di tích.

5.Thực hiện các nghiệp vụ công tác bảo tồn, bảo tàng, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày hiện vật. Tiếp nhận và quản lý các hiện vật, tài liệu, đồ thờ tự công đức theo quy định. Quản lý hồ sơ các di tích, phế tích, Chùa, Am, Tháp, các cổ vật, hiện vật…

6.Sưu tầm, nghiên cứu các giá trị lịch sử, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể liên quan đến di tích Yên Tử.

7.Tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, lao động trong cơ quan.

8.Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, danh thắng khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử qua các phương tiện thông tin đại chúng; các ấn phẩm văn hóa như: Tờ rơi, sách, tranh ảnh, phim tài liệu, phim khoa học…phụ trách về thông tin và hệ thống trang Website điện tử. Quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh trong khu di tích.

9.Thực hiện việc hướng dẫn, giới thiệu tham quan du lịch cho du khách trong nước và quốc tế.

10. Thực hiện việc tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết các Hội nghị, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các lễ hội truyền thống và Hội xuân Yên Tử hàng năm.

11. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định đối với khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử.

12. Quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ, du lịch trong khu di tích.

13. Tham gia quản lý Nhà nước các hoạt động: Trùng tu, bảo tồn, tôn tạo, khảo cổ, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể trong khu di tích.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lanh đạo Ban phân công.

 

VI. Phòng Quản lý Bảo vệ rừng

Trưởng phòng: Đào Hữu Hậu

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế;

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: phongbvrung@gmail.com

 

 

Phó phòng: Vũ Đức Chính

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại:

- Email: 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

1.Giúp lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý tài nguyên Rừng quốc gia Yên Tử. Xây dựng và thực hiện các phương án bảo vệ khu Rừng quốc gia Yên Tử. Lập hồ sơ ban đầu về các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ phát triển Rừng, phối hợp với Hạt Kiểm Lân và ngành chức năng liên quan xử lý vi phạ theo quy định của Pháp luật.

2.Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao ý thức pháp luật bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong Khu di tích.

3.Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng.

4.Chủ trì thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong Rừng quốc gia Yên Tử. Phối hợp thực hiện công tác y tế, cứu hộ, cứu nạn trong Khu di tích.

5.Tham mưu nhiệm vụ liên quan thuộc Dự án đầu tư xây dựng Rừng quốc gia Yên Tử: Bảo vệ phát triển Rừng, bảo tồn nguồn gen, xây dựng theo dõi vườn thực vật, vườn Phong Lan, vườn ươm. Khôi phục và bảo tồn các hệ sinh thái rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học của Rừng quốc gia; Bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên trong Rừng quốc gia.

6.Phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong khu di tích và Khu rừng quốc gia. Phối hợp đảm bảo an toàn cho các đoàn khách đến thăm Khu di tích Yên Tử.

7.Nghiên cứu khoa học về cây rừng, cây Di sản để có kế hoạch bảo tồn và phát triển.

8.Bảo vệ an toàn toàn bộ diện tích Rừng quốc gia Yên Tử và các vùng đệm được giao quản lý, tham gia tích cực vào các dự án bảo tồn phát triển Rừng. Đảm bảo thường trực 24/24h hàng ngày tại các Trạm bảo vệ rừng. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, các hành vi xâm hại Rừng quốc gia Yên Tử.

9.Bảo vệ các cơ sở hạ tầng, tài sản, công trình nhà nước trong Rừng quốc gia Yên Tử.

10.Hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện các quy định về bảo vệ Rừng quốc gia Yên Tử.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

VII. Các tổ chức đoàn thể

1. Đoàn thanh niên

 

Bí thư Đoàn Thanh niên: Lưu Thành Nam

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Email: 

 
 

2. Hội cựu chiến binh

Hội trưởng: Trương Công Định

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại:

- Email: 

 
 

Chức năng, nhiệm vụ:

1.Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2.Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

3.Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ côngdân.

4.Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

5.Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

6.Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

7.Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

8.Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

DANH MỤC

WEBSITE SỞ NGÀNH

SỐ LƯỢT TRUY CẬP SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập
Trong ngày
Số người online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ


Giấy phép hoạt động số 06/ GPTTĐT_ STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Bản quản lý Yên Tử
Địa chỉ: Dốc đỏ, P.Phương Đông, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Tiến Dũng         Trưởng ban

Điện thoại: 02033 854 153                  Fax: 02033 854 153

Email: bqlyentu@gmail.com              Website: http://banquanlyyentu.vn

 

Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Thiết kế bởi: Viện Công Nghệ Viễn Thông Email: info@vnitt.ac.cn | Điện thoại: 08.39972030