Thư viện hình ảnh -
Loading...
An error occurred while processing the template.
Expression art_first.titleEn is undefined on line 33, column 22 in 10155#10195#731427.
1<style> 
2  .article-image{ 
3    display: block; 
4    margin: 0 auto; 
5
6  .catalogue-image { 
7    padding: 2px 2px 0 0; 
8    margin: 5px 0px 0 0; 
9
10  .relate-article{ 
11    padding: 6px 0px; 
12
13  .aui .article-title b { 
14    font-size: 16px; 
15    color: #c13207; 
16
17</style> 
18<#assign liferay_portlet = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-portlet-ext.tld"] /> 
19<@liferay_portlet.renderURL plid=plid_attr var="urlArtFirst" portletName=portletid_attr > 
20  <@liferay_portlet.param name="option" value="2"/> 
21  <@liferay_portlet.param name="catId" value="${catId}"/> 
22  <@liferay_portlet.param name="articleid" value="${art_first.articleid}"/> 
23</@liferay_portlet.renderURL> 
24 
25<div class="row-fluid"> 
26  <div class="span12"> 
27    <a href="${urlArtFirst}"> 
28     
29     
30    <img class="article-image" src="${urlImage}/${art_first.imagename}"/> 
31    <p class="article-title"> 
32      <#if languageId == lang_EN>							 
33        <b>${art_first.titleEn}</b> 
34      <#else> 
35        <b>${art_first.titleVn}</b> 
36      </#if> 
37    </p> 
38    </a> 
39    <p class="info" style="display: none"> 
40      <input type="hidden" id="${portletNamespace}title_custom" value="${summaryContentArticleFirst}"/> 
41      <span id="${portletNamespace}title_custom_value"></span> 
42    </p> 
43  </div> 
44</div> 
45<div class="row-fluid"> 
46  <#if entries?has_content> 
47    <#assign x = 0> 
48    <#list entries as art> 
49      <@liferay_portlet.renderURL plid=plid_attr var="urlArt" portletName=portletid_attr > 
50        <@liferay_portlet.param name="option" value="2"/> 
51        <@liferay_portlet.param name="catId" value="${catId}"/> 
52        <@liferay_portlet.param name="articleid" value="${art.articleid}"/> 
53      </@liferay_portlet.renderURL> 
54      <a href="${urlArt}"> 
55        <div class="row-fluid"> 
56          <div class="span2 catalogue-image"> 
57            <img src="${urlImage}/${art.imagename}" alt="" /> 
58          </div> 
59          <div class="span10 relate-article"> 
60            <#if languageId == lang_EN>							 
61              ${art.titleEn} 
62            <#else> 
63              ${art.titleVn} 
64            </#if> 
65          </div> 
66        </div> 
67      </a> 
68      <#assign x = x + 1> 
69    </#list> 
70  </#if> 
71</div> 
An error occurred while processing the template.
Expression art.titleEn is undefined on line 54, column 27 in 10155#10195#727811.
1<style> 
2  .aui .article-title a{ 
3    font-size: 16px; 
4    color: #009ae5; 
5
6  .aui .tin-da-dang{ 
7    font-size: 15px; 
8    font-weight: bold; 
9    color: #009ae5; 
10    text-decoration: underline; 
11
12  .aui .top-10{ 
13    margin-top: 10px; 
14
15  .aui a{ 
16    color: #555; 
17
18  .aui a:hover{ 
19    color: #009ae5; 
20    text-decoration: none; 
21
22  .span-first-image{ 
23	  padding: 0px 5px; 
24
25  .article-catalogue-2{ 
26    color: red; 
27
28  .catalogue-title{ 
29    display: ${displayTitle}; 
30    text-align: center !important; 
31    color: #fff !important; 
32    font-size: 15px !important; 
33    padding-left: 20px; 
34     background: url("/documents/634267/637602/coso-bg+%281%29.gif/8eb846ff-8b42-4f51-ad53-b4c09b6e18ac?t=1477544067587") no-repeat; 
35  height: 24px; 
36
37  #column-3 {border: dashed #dedede 1px;} 
38</style> 
39<#assign liferay_portlet = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-portlet-ext.tld"] /> 
40<h4 class="catalogue-title">${catalogueTitle}</h4> 
41<div class="row-fluid">   
42  <div class="span12">  
43    <ul class="article-catalogue-2"> 
44    <#if entries?has_content> 
45      <#list entries as art> 
46        <@liferay_portlet.renderURL plid=plid_attr var="urlArt" portletName=portletid_attr > 
47          <@liferay_portlet.param name="option" value="1"/> 
48          <@liferay_portlet.param name="catId" value="${catId}"/> 
49          <@liferay_portlet.param name="articleid" value="${art.articleid}"/> 
50        </@liferay_portlet.renderURL> 
51        <li> 
52          <a href="${urlArt}"> 
53          <#if languageId == lang_EN> 
54            ${art.titleEn} 
55          <#else> 
56            ${art.titleVn} 
57          </#if> 
58          </a> 
59        </li> 
60      </#list> 
61    </#if> 
62    </ul> 
63  </div> 
64</div> 

CÁC DI TÍCH THẮNG CẢNH

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢO TƯỢNG PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

 
 
 

Tổng số lượt truy cập 4.680.487
Trong ngày 2022
Số người online 9

CÁC DỊCH VỤ YÊNTỬ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ


Giấy phép hoạt động số 06/ GPTTĐT_ STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Bản quản lý Yên Tử
Địa chỉ: Dốc đỏ, P.Phương Đông, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Tiến Dũng         Trưởng ban

Điện thoại: 02033 854 153                  Fax: 02033 854 153

Email: bqlyentu@gmail.com              Website: http://banquanlyyentu.vn

 

Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Thiết kế bởi: Viện Công Nghệ Viễn Thông Email: info@vnitt.ac.cn | Điện thoại: 08.39972030